Verwerkingsverantwoordelijke

Overeenkomstig de Europese verordening voor gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016, heeft de Mutualistische Alarmcentrale Mutas VZW, als verwerkingsverantwoordelijke, een Data Protection Officer aangeduid. Hij is bereikbaar via e-mail op gdpr@mutas.be of per brief, gericht aan Leliegaarde 20, 1731 Zellik.

Welke gegevens worden verwerkt en met welke bedoeling?

Voor het goed beheer van ons maatschappeljk doel, zijn het wereldwijd (zowel binnen België als in het buitenland) organiseren, coördineren, uitvoeren en verlenen van hulp-, bijstand- en dienstprestaties aan personen bij ziekte, verwonding, ongevallen en, in het algemeen, in noodsituaties, verwerken wij alle noodzakelijke gegevens, met inbegrip van gezondheidsgegevens, gegevens van de Kruispuntbank voor sociale zekerheid en van het rijksregister, hoofdzakelijk op basis van de relevante van toepassing zijnde (sociaalrechtelijke en sociaal zekerheidsrechtelijke) regelgeving.

Aan wie kunnen uw gegevens doorgegeven worden?

Aan u zelf en/of uw vertegenwoordigers in het bezit van een volmacht, rechtstreeks of via een professionele zorgverlener van uw keuze (op uw vraag), aan uw ziekenfonds, aan de Controledienst van de Ziekenfondsen en andere bevoegde wettelijke instanties in het kader van hun wettelijke controleopdrachten en aan onze bedrijfsrevisor, onze externe auditoren, aan de ombudsman, allen gebonden aan geheimhoudingsplicht, advocaten en gerechtsdeurwaarders bij geschillen, aan onze verwerkers.
Uw gegevens kunnen overgedragen worden naar het buitenland (buiten de EU)  om uw belangen te verdedigen, of als u daar volledig mee ingestemd heeft.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden gedurende de wettelijke termijn bewaar of zo lang wij ze nodig hebben in functie van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de wetgeving heeft u het recht om de bevestiging te krijgen dat uw gegevens verwerkt worden door Mutas en het recht op toegang tot uw gegevens. Daarvoor kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag indienen bij onze Data Protection Officer (gdpr@mutas.be of op het volgende postadres: Leliegaarde 20, 1731 Zellik). Daarbij voegt u een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.
Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de Mutualistische Alarmcentrale Mutas VZW gebonden is, heeft u voor uw gegevens ook het recht:

  • om te vragen om alle foutieve of onvolledige gegevens te verbeteren
  • om te vragen om alle gegevens te verwijderen
  • om u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven
  • om te worden vergeten (recht op gegevenswissing)
  • om de verwerking van uw gegevens te beperken
  • om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, met inbegrip van de profilering (zie hieronder)
  • om uw toestemming in te trekken op elk moment en zonder verantwoording als wij uw gegevens enkel en alleen verwerken op basis van uw toestemming

Als u het oneens bent, kunt u steeds contact opnemen met de toezichtautoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit, zoals opgericht bij Wet van 3 december 2017 (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of via de website www.privacycommission.be.

Cookies

Mutas kan bij gelegenheid gebruikmaken van cookies om de gebruiker een betere dienstverlening aan te bieden. Een cookie is een informatieblokje dat door een website wordt opgeslagen op de browser van de PC van de gebruiker. Het kan bij een later bezoek aan diezelfde site opnieuw worden opgenomen. Het kan niet gelezen worden door een andere website dan de site die het heeft gemaakt.

Wij kunnen gebruikmaken van volgende cookies:

– functionele cookies, die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

De meeste cookies werken slechts gedurende één sessie of bezoek. De gebruiker kan in de configuratie van zijn browser een bericht voor nieuwe cookies voorzien of hun aanmaak beletten.